1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vuosaaren Urheilukalastajat ry, ja kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää vapaa-ajan kalastusharrastusta
ja kalavesien hoitoa, vesillä liikkumista ja purjehdusta. Lisätäkseen jäsentensä
tietoja ja taitoja yhdistys järjestää kursseja, käytännön harjoituksia ja kilpailuja. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton kerääminen, eikä taloudellisen edun hankkiminen jäsenilleen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa kioski- tai kahvilatoimintaa,
järjestää asianomaisella luvalla maksullisia huvitilaisuuksia ja kilpailuja,
suorittaa rahankeräystä sekä järjestää arpajaisia. Yhdistyksellä on oikeus
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi ylläpitää venesatamaa
ja järjestää jäsenilleen polttoaineen myyntiä voittoa tavoittelematta.

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen hyvämaineinen henkilö,
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet ja
kannattavat jäsenet.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua henkilön,
joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsumisesta päätetään
yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa.
Puoltavan päätöksen on saatava 2/3 annetuista äänistä.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Mikäli jäsen haluaa erota, hän voi tehdä eroilmoituksen suullisesti
tai kirjallisesti hallituksen jäsenelle tai toimistonhoitajalle.

Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen kiinteään tai
irtaimeen omaisuuteen.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka rikkoo
yhdistyksen sääntöjä tai hyvää tapaa vastaan. Ellei jäsen ole maksanut
jäsenmaksua kirjallisesta maksukehotuksesta huolimatta kuukauden kuluttua eräpäivästä, katsoo hallitus hänet eronneeksi. Muista suorittamattomista
maksuista hallituksella on oikeus päättää jäsenen erottamisesta ja
ryhtyä perintätoimiin.

5 § Maksut
Jäsen on velvollinen yhdistykseen liittyessään maksamaan määrätyn
liittymismaksun sekä vuotuiset maksut, jotka syyskokous vuosittain määrää.

Kannatusjäsen maksaa syyskokouksen vuosittain määräämän
kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun

Kunniajäsenellä ei ole maksuvelvollisuutta.

Muista jäsenen oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä järjestysasioista
määrätään yhdistyksen hyväksymissä muissa säännöissä.

6 § Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksessa valittu hallitus,
johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 jäsentä.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan ja hallituksen
jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita
hallitukseen uudelleen. Uusi hallituksen jäsen valitaan nimettyyn erovuorossa
olevan jäsenen tehtävään. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan
puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallituksella on oikeus, jos yhdistyksen etu niin vaatii, myöntää korvaus
yhdistykselle tehdystä työstä.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tilinpäätös viimeistään neljätoista (14) päivää
ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa se hallitukselle lausuntoineen viimeistään viisi (5) päivää ennen kevätkokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous ja syyskokous.

Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa, syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittu. Jäsen voi kaikissa kokouksissa
vaatia suljettua äänestystä.

Kannattavalla ja kunniajäsenellä on kokouksessa puhevalta,
mutta ei äänestysoikeutta.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksiin kutsutaan jäsenet joko vähintään seitsemän
(7) päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla.

11 § Varsinaiset kokoukset
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapaudesta
8. Käsitellään muut hallituksen tai yksityisen jäsenen ennen 31. tammikuuta hallitukselle esittämät asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäseniltä
perittävät maksut seuraavalle kalenterivuodelle.
7. Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaali seuraavaa
kalenterivuotta varten
8. Hyväksytään hallituksen esitys tulevan hallituksen jäsenten
määrästä ja tehtävistä
9. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kummallekin erikseen
nimetyt varamiehet
11. Valitaan muut mahdolliset toimihenkilöt
12. Käsitellään muut hallituksen tai yksityisen jäsenen
ennen 31. lokakuuta hallitukselle esittämät asiat

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä varsinaisessa kokouksessa
sen jälkeen, kun hallitus on asian käsitellyt. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä ainoastaan siinä tapauksessa,
että vähintään ¾ äänestäjistä on sitä kannattanut kahdessa toisiaan
seuraavassa kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä lähellä olevaan tarkoitukseen.

VUOSAAREN URHEILUKALASTAJAT RY:N
VENESATAMAN YLEISET SÄÄNNÖT

1 §
Edistääkseen jäsentensä kalastusharrastusta ja vesillä liikkumista
yhdistys ylläpitää venesatamaa jäseniään varten.

2 §
Yhdistys tarjoaa jäsenistölleen vene-, jolla- ja kajakkipaikkoja sekä varastotiloja. Talvikaudeksi veneille on myös telakointitiloja. Voidakseen pitää paikan tai tilan yhdistyksen satamassa on jäsenen suoritettava yhdistyksen kokouksen päättämät maksu-, vartio- ja talkoovelvoitteet.

3 §
Yhdistyksen hallitus jakaa paikat ja tilat hakemuksen perusteella.
Hakemus pitää toimittaa hallitukselle erikseen ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Edellä mainittuun ajankohtaan mennessä hakemuksensa jättäneille
paikat ja tilat jaetaan seuraavassa järjestyksessä:

1. Jäsenet, joilla oli edellisenä kautena kyseinen tila tai paikka,
mikäli maksu- ja muut velvoitteet on hoidettu.
2. Vapaat venepaikat jaetaan jäseneksi liittymisjärjestyksessä,
kuitenkin siten, että venepaikka annetaan veneen mittojen
mukaiseen kokoluokkaan kuuluvalle paikalle.
3. Vapaat tilat jaetaan hakemusajankohdan mukaisessa järjestyksessä.

4 §
Venepaikat, muut paikat sekä muut tilat ovat henkilökohtaisia,
eikä haltijalla ole oikeutta luovuttaa niitä toiselle henkilölle,
ainoastaan yhdistykselle.

5 §
Satamassa ja telakointialueella pidettävällä veneellä tulee olla
vähintään vastuuvakuutuksen sisältävä venevakuutus,
joka korvaa veneen satamassa tai telakointialueella oleville veneille ja
Vuosaaren Urheilukalastajat ry:n omaisuudelle aiheutuvat vahingot.
Mikäli veneelle ei ole voitu myöntää edellä mainittua vakuutusta, on veneen omistajalla oltava erillinen vastuuvakuutus tai kotivakuutukseen tai muuhun soveltuvaan vakuutukseen liittyvä vastuuvakuutus, joka korvaa
edellisessä lauseessa mainitut vahingot.
Vakuutuksen olemassaolo on pyydettäessä osoitettava.

6 §
Venepaikalla saa pitää vain yhtä venettä.
Jollia ym. ei saa säilyttää veneen perässä, laiturin alla tai päällä.

7 §
Yhteisomistusveneiden kaikkien käyttäjien on oltava kerhon jäseniä,
poikkeuksena samassa ruokakunnassa olevat. Hallituksella on oikeus
pyytää kirjallinen selvitys veneiden omistussuhteista.

8 §
Yhdistys tarjoaa telakointimahdollisuuden venepaikan haltijoille.
Mikäli jäsen haluaa telakoida seuran alueella, on tästä ilmoitettava
hallituksen esittämällä tavalla määräpäivään mennessä.
Mikäli tiloja ei ole kaikille halukkaille, telakointipaikat jaetaan jäseneksi liittymisjärjestyksessä. Telakointi on sallittu vain satamakapteenin
valvonnassa hallituksen ilmoittamina telakointipäivinä.
Mikäli jäsen sopii satamakapteenin kanssa muusta ajankohdasta,
tulee hänen korvata satamakapteenille järjestelystä koituvat kulut ja vaiva.

9 §
Telakoinnista peritään yhdistyksen kokouksen määräämä
telakointimaksu veneen suurimman pituuden ja leveyden mukaan.
Mikäli telakointiin tarvittava tila ylittää kyseiset mitat, tulee jäsenen
ilmoittaa tästä telakointi-ilmoituksen yhteydessä.
Laskutusperusteena on tarvittavan tilan leveys ja pituus.

10 §
Telakointi laskutetaan telakointi-ilmoitusten mukaan.
Mikäli jäsen ei ilmoituksesta poiketen telakoi seuran alueella,
maksua ei palauteta. Jos vene telakoidaan ilmoittamatta kerhon
alueelle tai käytetty tila on suurempi kuin ilmoitettu, veloitetaan yhdistyksen kokouksen määräämä telakointisakko telakointimaksun lisäksi.

11 §
Vartiovelvollisen on varattava vartiovuoro hallituksen ilmoittamalla tavalla määräpäivään mennessä. Vartiovuoron suorittamiseen voi käyttää sijaista
(16 vuotta täyttänyt perheenjäsen tai yhdistyksen jäsen)
tai korvata vartiovuoro vartiomaksulla.
Vartiossa pitää ainakin toisen olla 18 vuotta täyttänyt.

12 §
Jos vartiovelvollinen ei ole määräaikaan mennessä varannut
vartiovuoroa, peritään vartiointimaksu.
Mikäli jäsen laiminlyö merkityn vartiovuoron,
joutuu hän maksamaan vartiomaksun lisäksi sakkomaksun.

13 §
Laiturien ja seuran alueiden kunnostus tehdään talkootyönä.
Talkootöihin voi käyttää sijaista tai sen tai osan siitä voi korvata
talkoomaksulla. Talkoovelvoitteet tulee suorittaa tai sopia niiden
tekemisestä satamakapteenien kanssa hallituksen ilmoittamaan
päivämäärään mennessä.

14 §
Mikäli talkoovelvoitetta ei ole suoritettu (tai sovittu sen suorittamisesta)
ilmoitettuun päivämäärään mennessä, veloitetaan yhdistyksen
kokouksen määräämä talkoomaksu.

15 §
Seura tarjoaa jäsenilleen veneiden katsastusmahdollisuuden.
Katsastuksesta veloitetaan yhdistyksen kokouksen määräämä
katsastusmaksu. Katsastajat ilmoittavat katsastusajat ja
ajanvarausmenettelyn. Mikäli jäsen sopii katsastajan kanssa muusta
ajasta, tulee hänen korvata katsastajalle järjestelystä
koituvat kulut ja vaiva.

16 §
Lakeja, asetuksia ja kaupungin viranomaisten määräyksiä on noudatettava,
vaikka ne olisivatkin ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa.

17 §
Kalojen perkaaminen laitureilla ja vesilintujen ruokkiminen kerhon
alueella on kielletty. Perkuujätteitä ei saa heittää mereen,
vaan ne on vietävä pois kerhon alueelta.
Satama-alueella olevat jätteiden ja nimettyjen ongelmajätteiden
keräyspisteet ovat vain veneissä ja niiden huollossa
muodostuvia jätteitä varten. Muut ongelmajätteet on vietävä
ongelmajätteiden keräyspisteisiin. Kotitalous-, mökki- ja muiden
veneilyyn liittymättömien jätteiden tuonti on kielletty.

18 §
Veneiden katsastuksesta ja muista satamassa ja yhdistyksen
hallitsemalla alueella tapahtuvista toiminnoista voidaan antaa erillisiä johtosääntöluontoisia ohjeistoja.

19 §
Näitä ohjesääntöjä voidaan muuttaa hallituksen tai yksittäisen
jäsenen esityksestä yhdistyksen kokouksissa,
mikäli vähintään puolet läsnä olevista kannattaa esitystä.

Tämä johtosääntö on hyväksytty
Vuosaaren Urheilukalastajat ry:n yleisessä kokouksessa 17.3.2008